જવાબદારીનો ઇનકાર
રિમટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આ વિભાગમાં ડેટા અને અન્ય સામગ્રી સાચી અને સંપૂર્ણ છે તેની ખાતરી કરવા પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ આ વિભાગમાંથી કરવામાં આવેલી ભૂલ અથવા ચુકવણી માટે જવાબદારી સ્વીકારી નથી. જ્યારે પ્રકાશિત માહિતી નિયમિતપણે અપડેટ કરવામાં આવે છે ત્યારે ચોક્કસ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે અમે દરેક કાળજી અને સાવચેતી રાખીએ છીએ, પરંતુ અમે તેની ચોકસાઈની બાંહેધરી આપતા નથી અને અમે કોઈપણ સમયે સૂચના લીધા વગર માહિતી બદલી શકીએ છીએ. અમે આ ડેટાને કોઈપણ પ્રકારની, વ્યક્ત અથવા ગર્ભિત કોઈ બાંયધરી વિના "જેમ છે તેમ" પ્રકાશિત કરીએ છીએ. કોઈ પણ પ્રકૃતિના દાવા અથવા નુકસાન માટે રિમટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જવાબદાર રહેશે નહીં, ડેટા અથવા મેટેરિયાના આડકતરી અથવા સીધા ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા

તપાસ